India - September 2002
MUMBAI
BUNDI
CHITTOOR
UDAIPUR
MT. ABU
JAISALMER
THAR DESERT
JODHPUR
MANDORE
JAIPUR
DELHI
SHIMLA
VASHISHT
MCLEOD GANJ
AGRA
VARANASI
KONARK
PURI
KOLKATA
Back to Desire of the People Home

Last updated 13-Jul-10 -- site maintenance: Ruby Yocum -- r_yocum@hotmail.com